S&T Contemp ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การจัดการตาม ISO9001:2015 สำหรับการผลิต

           แผ่นผนัง Sandwich panel ที่มีฉนวนและ ความหนา ต่างๆ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565